Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

NOWE DZIAŁANIA PROW 2014-2020 "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW"

Alina Lisowska

W grudniu 2014 roku został zatwierdzony PROW 2014-2020. Aktualnie w przygotowaniu są rozporządzenia wykonawcze do poszczególnych działań tego programu.

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Zgodnie z wypowiedziami ministra rolnictwa Marka Sawickiego pierwsze działania w ramach nowego programu będą uruchomione na przełomie II i III kwartału 2015 roku. Najpierw muszą być zatwierdzone rozporządzenia wykonawcze, a następnie zostanie ogłoszony termin składania wniosków. Ogłoszenia o terminie naboru wniosków będą podawane na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl.

Jednym z działań, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, jest „Premia dla młodych rolników”. Działanie to funkcjonowało już od SPO 2004-2006, kolejne nabory były w ramach PROW 2007-2013, od 2015 roku będą w ramach nowego programu.
Zainteresowanie tym działaniem początkowo nie było duże, większość złożonych i zweryfikowanych wniosków podlegało finansowaniu. W okresie 2007-2013 kiedy było realizowane w oparciu o koperty wojewódzkie i wymaganą średnią krajową powierzchnię gospodarstwa (województwie świętokrzyskim średnia wojewódzka jest dużo niższa od średniej krajowej) zainteresowanie tym działaniem było umiarkowane. Największym zainteresowaniem cieszył się ostatni nabór z PROW 2007-2013 w 2014 r., kiedy to zmianą rozporządzenia zostały dopuszczone do deklaracji grunty dzierżawione od osób fizycznych. Wnioski podlegały ocenie punktowej.
Lista rankingowa ogólnokrajowa rolnikom naszego województwa dała niewielkie szanse i bardzo mało osób otrzymało dofinansowanie z tego działania, dlatego przypuszczamy, że zainteresowanie tym działaniem nadal będzie duże. Zgodnie z nowym działaniem 8.2.6.3.1 Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020 zasady korzystania z tej pomocy przedstawione są poniżej.
Pomoc przyznawana będzie w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczyć będzie rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.
Pomoc ma formę premii, która wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata kwoty pomocy w wysokości 80%, druga rata w wysokości 20%.
Pierwsza i druga rata zostaną wypłacone maksymalnie w ciągu 5 lat od przyznania pomocy. Pierwsza rata – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.
Została określona definicja młodego rolnika. Jest to osoba, która nie ukończyła 40. roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.
Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się rozpoczęciem prowadzenia.
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie.
Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie, lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

► chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
► prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
► prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Gospodarstwo wskazane w biznesplanie musi spełnić określone warunki:

► ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa (10,48 ha w 2014 r.) – równą co najmniej średniej wojewódzkiej (5,57 ha w 2014 roku – woj. świętokrzyskie), oraz nie większą niż 300 ha,
► przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST,
► ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro,
► nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa następuje najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
► beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.

W wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10%.
Nowym wymogiem jest zobowiązanie się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.
Beneficjent ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

W rozporządzeniu wykonawczym zostaną określone kryteria wyboru, za które beneficjenci będą otrzymywali punkty określające ich pozycję na liście rankingowej, mogą one uwzględniać:

► wielkość gospodarstwa,
► kwalifikacje zawodowe młodego rolnika,
► rodzaj planowanej produkcji
► kompleksowość biznesplanu,
► przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
► wpływ na realizację celów przekrojowych,
► różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem,
► udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
► przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw.

Źródło: PROW 2014-2020

saletrosan 200x200