Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

MAŁA RETENCJA - duży problem czy duże korzyści ?

malaretencjaart

W dość powszechnym przekonaniu mała retencja (łac. retentio – powstrzymywanie) to gromadzenie wody w małych zbiornikach lub jej podpiętrzanie w korytach niewielkich rzek i cieków wodnych. W literaturze fachowej mała retencja wodna definiowana jest w różny sposób, zawsze jednak sprowadza się do zmniejszania odpływu wód powierzchniowych w celu ochrony i odbudowy zasobów wodnych.


Według niektórych badaczy mała retencja to wydłużenie czasu i drogi obiegu wody i zanieczyszczeń w zlewni, mające na celu poprawę stosunków wodnych w zlewni, oczyszczenie wód i regulację transportu rumowiska (materiał stały i rozpuszczony transportowany przez rzekę). Ta definicja ujmuje kompleksowo problem ochrony zasobów wodnych w środowisku zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Większość wód z terytorium Polski odprowadzana jest do morza. Sztuczne zbiorniki retencyjne gromadzą zaledwie 6,5% średniego odpływu rocznego (wświętokrzyskim 3,7%). W Europie w kategorii wielkości posiadanych zasobów dyspozycyjnych Polska jest na jednym z ostatnich miejsc. Niekorzystne zmiany klimatyczne, w tym ujawniający się w ostatnich latach coraz bardziej niekorzystny rozkład opadów charakteryzujący się długimi okresami bez opadów i okresem gwałtownych nawałnic deszczu podnosi znaczenie małej retencji.
Do działań związanych z małą retencją wodną zaliczamy głównie:

Czytaj więcej...

RATUNEK DLA GLEB

sad

Według Ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych, degradacja gleby jest to pogorszenie ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz spadek ich aktywności biologicznej. Konsekwencją tego zjawiska jest zmniejszenie ilości i jakości plonu uprawianych roślin. Do degradacji gleb w dużej mierze przyczynia się człowiek poprzez niewłaściwą działalność rolniczą. Wartość użytkowa tych gleb maleje wraz ze wzrostem nieumiejętnego ich użytkowania.

Ratunkiem dla gleb zdegradowanych mogą być użyźniacze glebowe. Rosahumus, FITOdoctor, „EM”, UGmax Użyźniacz Glebowy czy „CONDIT” to preparaty polecane i dostępne na naszym rynku.

Czytaj więcej...

KUKURYDZĘ WZMOCNIĆ DOLISTNIE

Kukurydza ma stosunkowo wysokie wymagania nawozowe. W prawidłowym odżywianiu roślin duże znaczenie ma dolistne dokarmianie makro- i mikroskładnikami.

Dolistne dokarmianie umożliwia szybkie wniesienie w okresie wegetacji deficytowych składników pokarmowych, zarówno w przypadku ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania w sytuacjach
krytycznych i stresowych. Są to najczęściej:

► okresy suszy, przy nieuregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych gleby i ograniczonej aktywności systemu korzeniowego, który nie spełnia swoich podstawowych funkcji,

► mała zawartość w glebie dostępnych dlaroślin form składników mineralnych, spowodowana np. ich uwstecznieniem lub nieodpowiednim pH gleby,

► jednostronne, wieloletnie nawożenie prowadzące do antagonizmu pomiędzy składnikami, w wyniku czego nadmiar jednych blokuje pobieranie innych (np.
antagonistyczna zależność pomiędzy potasem a magnezem, fosforem a cynkiem, czy wapniem a magnezem),

Czytaj więcej...

OCHRONA KUKURYDZY W SYSTEMIE INTEGROWANYM

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin w Polsce, począwszy od 1 stycznia 2014 r., to przede wszystkim nowe podejście do zwalczania agrofagów w uprawach.


Nadrzędnym celem nie jest bezwzględne zwalczanie chwastów, chorób czy szkodników, ale zdrowie roślin, dobra jakość uzyskanych plonów oraz ochrona zdrowia rolników i dbałość o środowisko naturalne.
Założenia te można osiągać poprzez kompleksowe podejście do uprawy kukurydzy. Wykorzystywanie wszelkich dostępnych metod ochrony przed organizmami szkodliwymi, w szczególności niechemicznych, które minimalizują ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, to podstawy integrowanej ochrony kukurydzy. Będą to metody: biologiczne, hodowlane, uprawowe, chemiczne, przy czym wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin ogranicza się do niezbędnego minimum i tylko w celu niedopuszczenia do nadmiernego rozwoju organizmów szkodliwych, przy którym mogłyby wystąpić straty ekonomiczne.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200