Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

KONIECZNE BĘDĄ UMOWY

Marian Szałda


Od 11 lutego 2017 roku obowiązują pisemne umowy na dostawę produktów rolnych. Umowy mają wzmocnić współpracę w łańcuchu dostaw żywności oraz pozycję producenta.
Agencja Rynku Rolnego będzie mogła nakładać na firmy handlowe i przetwórcze kary w wysokości 10% wartości zakupionych produktów rolnych za nabycie tychże produktów bez pisemnej umowy z rolnikiem bądź nabyte wskutek wadliwej umowy. Produktami wyszczególnionymi w przepisie są: zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, tytoń, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, mleko i przetwory mleczne, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, produkty pszczele, wino, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy wg miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.
Wszystkie elementy umów mają być swobodnie negocjowane pomiędzy stronami. Zgodnie z nowymi przepisami umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą i powinna zawierać konieczne elementy (poniżej).

1. Cenę do zapłaty za dostawę. Cena określona w umowie jest niezmienna lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych.

2. Ilość i jakość produktów. Umowa powinna określać ilość i parametry jakościowe dostarczanych produktów rolnych wraz z terminem realizacji dostaw.

3. Okres obowiązywania umowy. Umowa może być sporządzana na czas ograniczony lub nieograniczony. Powinna zawierać klauzule dotyczące rozwiązania umowy. Obecnie nie jest uregulowany minimalny okres obowiązywania umowy. Strony umowy w dwustronnych negocjacjach określają długość obowiązywania umowy.

4. Szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności.

5. Ustalenia odnoszące się do odbioru lub dostawy produktów rolnych.

6. Przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające są zgodne z ustawą. Na obowiązek uiszczenia i wysokość kary pieniężnej nie będą miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej).
Wprowadzenie obowiązku zawierania umów na nabywanie produktów rolnych to długo oczekiwana przez rolników regulacja. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67).
Wzór umowy dostępny jest u doradców ŚODR Modliszewice oraz na naszej stronie www.sodr.pl

saletrosan 200x200

RSM 350x200