Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

PROW 2014-2020 harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp. Nazwa działania / poddziałania / typy operacji Planowany termin naboru wniosków*

 pobierz harmonogram

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) marzec 2017 r.

2. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” kwiecień 2017 r.

3. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) czerwiec 2017 r.

4. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c czerwiec 2017 r.

5. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2017 r. IV kwartał 2017 r.**

6. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” III kwartał 2017 r.***

7. poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” III kwartał 2017 r.

8. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” III kwartał 2017 r.

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) marzec 2017 r.***

10. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór tematyczny (zakłady przetwórcze) marzec 2017 r. III kwartał 2017 r.****

11. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) czerwiec 2017 r.

12. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór tematyczny (rolnicy) czerwiec 2017 r.


ROZWÓJ TERYTORIALNY

13. poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

14. poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” I kwartał 2017 r. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

15. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” I-II kwartał 2017 r. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

16. poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

17. poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” III kwartał 2017 r.
Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

18. poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” maj 2017 r.

19. działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” czerwiec 2017 r.

20. działanie „Współpraca” czerwiec 2017 r.***

21. poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” III kwartał 2017 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

22. poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” czerwiec 2017 r. IV kwartał 2017 r.

* Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabór będzie uzależniony od liczby utworzonych i uznanych grup producentów rolnych na podstawie planu biznesowego, które uzyskają status uznania od zakończenia naboru wniosków w czerwcu 2017 r.
*** Termin naboru uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej.
**** Nabór będzie uzależniony od zgody KE na zmianę PROW w tym zakresie.

Źródło: www.minrol.gov.pl

saletrosan 200x200

RSM 350x200