Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

PROW 2014-2020. RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW TO NIE "NISKOTOWARÓWKA"

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Wojciech Łabętowicz, Tadeusz Podczasi

PROW 2014-2020. Restrukturyzacja małych gospodarstw to nie „niskotowarówka”

Nabór wniosków na finansowanie restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych zaplanowany jest na I kwartał 2016 r. To działanie jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia dedykowanym właśnie dla małych gospodarstw, a takich w Świętokrzyskiem jest najwięcej.


Restrukturyzacja małych gospodarstw ma polegać na przeprowadzeniu zasadniczych zmian w gospodarstwie tak, by wzmocnić go ekonomicznie przez poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności. O pieniądze na ten cel będzie mógł się ubiegać rolnik, którego wielkość gospodarstwa (przychód roczny) jest mniejsza niż 10 tys. euro rocznie. Przewidziana na ten cel pomoc to 60 tys. zł, która będzie wypłacana w dwóch ratach.
Warunkiem wypłaty drugiej raty ma być poprawna realizacja biznesplanu.
Poniżej wyjaśniamy rolnikom, jakie kryteria trzeba spełnić, aby „ugryźć” 60 000 zł.

Wysokość premii: 60 000 zł

Rodzaj pomocy: premia wypłacana w dwóch ratach – 80% kwota pomocy po akceptacji wniosku, 20% po prawidłowej realizacji biznes planu.
Dla kogo?: rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.

Dodatkowe warunki: pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:
► prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
► posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
► przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa,
► uzyska co najmniej 10 punktów.

 

Kryteria przyznawania punktów

1. Kwalifikacje zawodowe – od 1 do 5 pkt 2. Rodzaj planowanej produkcji:
a. systemy jakości
► „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” – 2 pkt
► uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego – 4 pkt
b. rośliny wysokobiałkowe > 1 ha – 2 pkt
3. Kompleksowość biznesplanu:
► inwestycja budowlana – 2 pkt
► szkolenia i usługi doradcze – max 2 pkt
► przygotowania do sprzedaży produktów własnych – 1 pkt
► przetwarzanie produktów własnych – 3 pkt
► udział w grupach producentów rolnych – 2 pkt
4. Wpływ na realizację celów przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu:
► udział zbóż w strukturze zasiewów na GO < niż 66% – 0,5 pkt
► przygotowanie planu nawozowego – 2 pkt
► inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – max 5 pkt
5. Wpływ na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjność: za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt – do 2 pkt
6. Docelowa wielkość ekonomiczna – max 5 pkt
7. Wiek poniżej 40 lat w dniu składania wniosku – 3 pkt

 

Przeznaczenie środków.

Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Premia ma być wydatkowana na restrukturyzację gospodarstwa zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

► budowę lub modernizację budynków lub budowli,
► zakup nowych maszyn (w tym instalacji), urządzeń (w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania),
► zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, owocujących efektywnie co najmniej przez 5 lat,
► zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednią, przetwórstwo produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa,
► zakup gruntów rolnych,
► zakup zwierząt hodowlanych (gospodarskich) w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, stanowiących stado podstawowe – związanych z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.


Pomocy nie przyznaje się:

► na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych,
► osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020,
► zakupu używanych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

 

Realizacja programu.

Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów (koszty) w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.
W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. Osiągnięta w wyniku realizacji biznesplanu wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może ulec zmniejszeniu do upływu 5 lat od dnia wypłaty II raty premii.

 

Realizacja premii.
Premia wypłacana jest przez projektodawcę w systemie zaliczkowo-refundacyjnym:

► zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty premii wypłacana jest po podpisaniu umowy,
► płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% kwoty premii. Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez beneficjenta (projektodawcy) realizacji biznesplanu.

Zachęcamy rolników, aby kontaktowali się z naszym Ośrodkiem w Modliszewicach celem analizy własnego gospodarstwa pod kontem tego działania.

Źródło: MRiRW

internetowe krajobraz zaksan 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350