Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

WCZEŚNIE ODCHWAŚCIĆ KUKURYDZĘ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Grzegorz Klusek

Wcześnie odchwaścić kukurydzę

Kukurydza, jako roślina ciepłolubna, w okresie wiosennych chłodów rośnie wolno i jest mało konkurencyjna w stosunku do chwastów.

Chwasty są lepiej niż kukurydza przystosowane do zmiennych warunków pogodowych, zyskują wówczas przewagę i rosną szybciej. Sprzyjają temu ponadto szerokie międzyrzędzia. Szkodliwość tego zjawiska polega głównie na pobieraniu składników pokarmowych z gleby, co zmniejsza ich ilość dla kukurydzy. Zachwaszczenie w początkowym rozwoju kukurydzy znacząco wpływa na plon. Odchwaszczenie ma na celu zachowanie jej potencjału plonotwórczego. Można to osiągnąć między innymi poprzez utrzymanie liczby chwastów na możliwie jak najniższym poziomie. Dlatego też decyzję o odchwaszczaniu przedwschodowym czy powschodowym musimy podejmować szybko, biorąc pod uwagę dynamikę zmieniających się warunków glebowo-klimatycznych.

Masowe występowanie chwastów, które jest bardzo niekorzystne dla uprawy, może być spowodowane uodpornieniem się określonego gatunku na stosowany herbicyd, uprawą kukurydzy w monokulturze, a nawet wnoszeniem nasion chwastów z nawozami naturalnymi, np. gnojowicą.
Powszechnie wiadomym jest, iż chwasty obecne w łanie rośliny uprawnej konkurują o wodę, składniki pokarmowe oraz światło, ale czy tylko o to?
Badania prowadzone w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych wykazały szereg zależności zachodzących pomiędzy chwastami a kukurydzą. Okazało się bowiem, że chwasty, pojawiające się w określonym czasie i nasileniu, potrafią wpłynąć na fizjologię i rozwój kukurydzy. Pozwoliło to określić optymalny czas, w którym powinno się regulować zachwaszczenie, aby zmaksymalizować wygenerowanie przez nią najwyższego plonu.
Z badań wynika, że kukurydza wolna od chwastów już w fazie 3-4 liści posiada najwyższy potencjał plonotwórczy. W tym czasie programowany jest fizjologiczny rozwój korzeni, łodygi i zaziarnienie kolb. Wspomniana wcześniej faza 3-4 liści kukurydzy stanowi punkt graniczny, po którym późniejsze usuwanie zachwaszczenia nie generuje już najwyższego plonu.
Występowanie chwastów przed fazą tworzenia kolby zmniejsza liczbę zawiązanych ziarniaków, redukując w ten sposób podstawę plonu. Wartość utraconego plonu szacuje się na poziomie od 10 do 40 kg ziarna dziennie.
Kukurydza, jako roślina typu C 4 (o większej wydajności fotosyntezy), ma wysokie wymagania dotyczące światła oraz temperatury. Obecność chwastów na plantacji przez zbyt długi okres przekłada się na szereg zmian w jej fizjologii oraz wzroście. Potocznie mówi się, że kukurydza „widzi chwasty”. Następuje to poprzez wychwycenie przez kukurydzę odbitej wiązki światła czerwonego długiego od liści chwastów.
Przechwycona wiązka światła jest sygnałem informującym roślinę o obecności konkurencji. Kukurydza po takim sygnale inicjuje szereg zmian:
w pokroju rośliny, tempie wzrostu i procesach życiowych. Ma to wpływ przede wszystkim na budowanie struktury plonu.
Rośliny skupiają się głównie na wzroście wydłużeniowym, dążąc do zacienienia obecnych obok chwastów, „zapominając” o budowie silnego systemu korzeniowego. W późniejszym okresie jest on podstawą zapewnienia roślinie odpowiedniej ilości składników pokarmowych oraz wody. Dobrze rozbudowany system korzeniowy, to nie tylko korzeń główny czy korzenie boczne, ale także korzenie koronowe. To one optymalnie rozwinięte pod względem ilości oraz masy już od fazy 4 liści kukurydzy spełniają zasadniczą rolę w jej odżywianiu.
Zwalczanie chwastów w kukurydzy można prowadzić w sposób mechaniczny, mechaniczno-chemiczny lub chemiczny. Każdy z tych sposobów może okazać się skuteczny pod warunkiem, że usunięcie zachwaszczenia nastąpi stosunkowo wcześnie. Kukurydza w okresie od 4 do 10 liści powinna być wolna od chwastów. Jest to czas decydujący o plonie. Sprawdza się tu założenie, że „czyste pole = plon”.
Stosując chemiczną metodę regulacji zachwaszczenia, należy pamiętać o tym, że musi to być prawidłowo wykonany zabieg herbicydowy, zgodnie z instrukcją stosowania preparatu.

Przykładowe herbicydy stosowane w kukurydzy:

Nazwa

herbicydu

Substancja

aktywna

Dawka

kg/ha, l/ha

Termin

zabiegu

Obiekt

zwalczany

Afalon Dyspersyjny 450 SC

linuron

1,5-2,0 l

przedwschodowo, do 3 dni

po siewie kukurydzy

chwasty dwuliścienne

Boreal 56 WG

flufenacet,

izoksaflutol

0,75 kg

przedwschodowo, bezpośrednio po siewie kukurydzy

chwasty dwuliścienne

Adengo 315 SC

tienkarbazon,

izoksaflutol

0,33-0,44 l

przedwschodowo, bezpośrednio po siewie lub w fazie 1-2(3) liści kukurydzy

prosowate, komosa, przytulia, rdest ptasi i powojowy, rumian, samosiewy rzepaku i szarłat

Lumax 537,5 SE

terbutylazyna, mezotrion, s-metolachlor

3,5-4,0 l

po siewie, do fazy 4 liścia

dwuliścienne i prosowate

Successor T 550 SE

petoksamid,

terbutyloazyna

4,0 l

po siewie, do fazy 4 liścia

dwuliścienne i prosowate

Titus 25 WG

+ Trend 90 EC

rimsulfuron

60 g + 0,1%

1-7 liści kukurydzy

dwuliścienne (w fazie do 3 liści),

prosowate (do 4 liści), perz

(w fazie 5-7 liści)

Mocarz 75 WG

tritosulfuron,

dikamba

200 g

2-5 liści kukurydzy

dwuliścienne (do 4 liści)

MaisTer 310 WG

+ Actirob 842 EC

foramsulfuron,

jodosulfuron

0,1-0,15 kg + 1,3-2 l

2-6 liści kukurydzy

dwuliścienne w fazie 2-4 liści, jednoliścienne w fazie od 2 liści do fazy krzewienia, w tym: perz, chwastnica

MaisTer 31 OD

foramsulfuron,

jodosulfuron

1,5 l

2-6 liści kukurydzy

j.w.

Mustang 306 SE

florasulam 2.4D

0,6 l

w fazie 2-6 liści kukurydzy

dwuliścienne (od 2 do 6 liści),

prosowate (w fazie 2-3 liści)

Zeagran 340 SE

bromoksynil,

terbutyloazyna

1,6-2,0 l

w fazie 2-6 liści kukurydzy

dwuliścienne (do 6 liści)

Milagro Extra 6OD

nikosulfuron

0,5-0,75 l

w fazie 2-7 liści kukurydzy

perz (5-7 liści), prosowate (od 3 liści do końca krzewienia), dwuliścienne (2-4 liście)

Callisto 100 SC

mezotrion

1,0-1,5 l

w fazie 4-5 liści kukurydzy

dwuliścienne i chwastnica

Starane 250 EC

fluroksypyr

1,0 l

w fazie 3-6 liści kukurydzy

dwuliścienne (3-8 liści)

Focus Ultra 100 EC + Olbras 88 EC

cyklosydym

1,0-1,25 l + 1 l

w fazie 4-6 liści kukurydzy

Jednoliścienne jednoroczne,

perz właściwy

Hector Max 66,5 WG + Trend 90 EC

nikosulfuron,

rimsulfuron, dikamba

330-440 g + 0,1%

w fazie 4-6 liści kukurydzy

dwuliścienne, chwastnica

Shado 300 SL

sulkotrion

1,5 l

w fazie 4-6 liści kukurydzy

dwuliścienne, chwastnica w fazie około 4 liści

internetowe krajobraz zaksan 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350